Ekologi

Vi arbetar även med EKOLOGI

Vi har i årtionden varit en framstående aktör inom försäljning av bearbetade ekologiska fruktprodukter i Danmark och övriga norden.

Ekologiskt jordbruk bygger på fyra grundläggande principer enligt den europeiska paraplyorganisationen för ekologiska livsmedel och lantbruksprinciper – IFOAM EU-group (International Federation of Organic Agriculture Movements)

Hälsa

Ekologiskt jordbruk ska stödja och förbättra hälsan i jord, växter, djur, människor och planeten som helhet.

Ekologi

Ekologiskt jordbruk ska vara baserat på levande ekologiska system och cykler, arbeta med dem, efterlikna dem och hjälpa till att upprätthålla dem.

Rättvisa

Ekologiskt jordbruk ska bygga på relationer som säkerställer rättvisan i förhållande till den gemensamma miljön och möjligheter till liv.

Vård

Ekologiskt jordbruk ska hanteras varsamt och ansvarsfullt för att skydda hälsa och välbefinnande hos nuvarande och framtida generationer och deras omgivning.

Dessa principer önskar man säkras genom utbildning, kunskapsutbyte, kontroller och certifieringar.

EU har utfärdat förordning 848 (träder i kraft 2022), som tillkännager de villkor som måste vara godkända för att producenterna kan utnyttja EU-märkning för ekologiska livsmedel. Många europeiska länder har godkänt rådet att utfärda sådana intyg. I Danmark är det bl.a. Födevarestyrelsen som har auktoritet att göra det.

Vissa länder i och utanför EU kan ha krav som går utöver dem som har utfärdats av förordning 848. I Sverige finns en certifieringsstandard som kallas KRAV som ställer högre krav på social rättvisa. Detta betyder inte att man inte kan sälja EU-certifierade ekologiska produkter utan KRAV certifiering i Sverige. Önskas KRAV-certifierade produkter, kan detta lösas.

För mer information om våra ekologiska produkter, kontakta oss eller se vårt produktsortiment. Du kan också söka mer fakta om ekologi i fliken med länkar.

Sundhed

Økologisk landbrug skal opretholde og forbedre sundheden i jord, planter, dyr, mennesker og planeten som et hele

Økologi

Økologisk landbrug skal være baseret på levende økologiske systemer og cykler, arbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at opretholde dem

Retfærdighed

Økologisk landbrug skal bygges på forhold der sikrer retfærdighed i relation til det fælles miljø og leve muligheder

Pleje

Økologisk landbrug skal forvaltes forsigtigt og ansvarligt for at beskytte sundheden og trivslen for nutidige og fremtidige generationer og deres omgivelser

Disse principper ønskes sikret gennem uddannelse, vidensdeling, control og certificeringer.

EU har i 2007 udstedt regulativ 834, som bekendtgør, hvilke betingelser der skal være godkendt for, at producenterne kan gøre brug af det europæiske mærke for økologi. Mange europæiske lande har fået godkendt råd, der kan udstede disse certificeringer. I Danmark er det bl.a. Fødevarestyrelsen, der har autoritet til dette.

Nogle lande i og udenfor EU kan have betingelser, der går ud over de i regulativ 834 udstedte. I Sverige er der en certificeringsstandard kaldet KRAV, som stiller højere krav til social retfærdighed. Dette betyder ikke, at man ikke kan sælge EU certificerede økologiske færdigvarer uden KRAV certificering i Sverige. Ønskes KRAV certificerede produkter, kan dette lade sig gøre. Er produktet ikke allerede KRAV godkendt, betinges certificeringen dog af et aftag af en hvis størrelse, for at omkostningerne til certificeringen skal kunne retfærdiggøres.

Ønskes yderligere oplysninger om vores økologiske produkter – kontakt os eller se vores produktsortiment.

Rulla till toppen